Meld een muskusrat

Dit formulier dient alleen gebruikt te worden om muskus- of beverratten te melden. Heeft u overlast van een andere rattensoort? Neem contact op met uw gemeente of met een particuliere bestrijdingsdienst. Welk dier heeft u gezien?
 

Welk dier heeft u gezien?

Beverrat

Beverrat

  • 1 meter van kop tot staart
  • Dunne ronde staart
  • Oranje voortanden
  • Dicht bij het hoofd staande oren
  • Zwemt met rug boven water
  • Leeft bij het water
  • Ingang hol net boven de waterspiegel

Heeft u een beverrat gezien? Meld het aan uw waterschap.

Muskusrat

Muskusrat

  • Halve meter van kop tot staart
  • Staart aan de zijkant afgeplat
  • Nauwelijks zichtbare oren
  • Zwemt met rug boven water
  • Leeft bij het water
  • Actief rond de schemering of ‘s nachts
  • Ingang hol onder water

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het aan uw waterschap.

Bruine rat

Bruine rat

  • 30 à 35 cm van kop tot staart
  • Dikke kale staart
  • Duidelijk zichtbare oren die uitsteken
  • Zwemt met alleen kop boven water
  • Leeft in en rond huizen
  • Ook overdag actief
  • Woont vaak bij een huis of schuur

Heeft u overlast van een bruine rat? Neem contact op met uw gemeente of met een particuliere bestrijdingsdienst.

Waarom bestrijden?

Muskus- en beverratten graven uitgebreide gangenstelsels in dijken en oevers en vormen daardoor een bedreiging voor de waterveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de bestrijdingsstrategie 'terugdringen tot de landsgrens' het meest effectief is. Het beheer is een wettelijke taak van de waterschappen.

Bestrijding

De waterschappen doen ervaring op met meer diervriendelijke vangmethoden. Ook wordt geïnvesteerd in de verdere professionalisering door opleidingen, een uniforme vangstregistratie en wordt onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd.

De bever

Naast graverij door muskus- en beverratten graven ook bevers steeds meer in waterkeringen. De bever staat echter op de lijst van bedreigde diersoorten en wordt bovendien beschermd door de Wet Natuurbescherming. Maar als de waterveiligheid in het geding is, moeten de waterschappen wel maatregelen nemen. Over de wijze waarop wordt overlegd met de betrokken overheden en met de organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.

Veldproef Muskusratten

De waterschappen zijn in 2013 met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht is hoe de muskusrattenbestrijding goedkoper, effectiever en diervriendelijker kan. In 2017 is het veldwerk van de Veldproef Muskusratten afgerond. De resultaten van het onderzoek hebben samen met de monitoringsresultaten over 2016 en 2017 de basis voor de toekomstige bestrijdingsstrategie gevormd.

Doelstelling

De uitkomsten van de veldproef zijn meegenomen in de langetermijnvisie voor het muskusrattenbeheer in de studie 'Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland – de mogelijkheden onderzocht'. Deze studie vormde de basis voor de bestrijdingsstrategie 'terugdringen tot de landsgrens' waarmee de waterschappen op 14 juni 2019 unaniem hebben ingestemd.

De doelstelling van de waterschappen voor de muskusrat is 'terugdringen tot de landsgrens' en die situatie vervolgens te consolideren (tegenhouden aan de landsgrens om herkolonisatie in Nederland te voorkomen). Voor de beverrat is terugdringen tot de landsgrens al gerealiseerd, hier is de doelstelling: 'tegenhouden aan de landsgrens ter voorkoming van herkolonisatie van het binnenland'.

Voor meer informatie over muskus- en beverrattenbestrijding kunt u contact opnemen met de Unie van Waterschappen.

Muskusratten- bestrijder als beroep

Beroepsprofiel muskusrattenbestrijder

Een Muskusrattenbestrijder is iemand die zich bezighoudt met het vangen en tellen van muskusratten. Elke Muskusrattenbestrijder heeft zijn eigen werkgebied, zijn rayon. Eerst spoort de Muskusrattenbestrijder de muskusratten op. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van muskusratten zijn bijvoorbeeld voedselresten, uitgegraven zand, looppaadjes en zwembanen. Vervolgens kijkt de Muskusrattenbestrijder waar de pijpingangen onder water zich bevinden. Daar plaatst hij klemmen, vangkooien of fuiken. Een paar dagen later controleert de Muskusrattenbestrijder het vangmateriaal. Zitten er muskusratten in de vallen, dan leegt hij ze. Beschadigde vallen repareert de Muskusrattenbestrijder. Als het water te hoog staat, bevinden de muskusratten zich op het land. De Muskusrattenbestrijder vangt ze dan niet met vallen, maar hij schiet ze af. De Muskusrattenbestrijder registreert de (bij)vangsten en zijn tijdsbesteding en rapporteert dit aan de Rayonambtenaar. Bovendien houdt de Muskusrattenbestrijder informatie bij over de waterstaatkundige inrichting van het werkgebied en de ontwikkelingen op zijn vakgebied. Om Muskusrattenbestrijder te worden, hoeft niet per se een opleiding gevolgd te worden. Belangrijk is wel dat een Muskusrattenbestrijder affiniteit heeft met de natuur en het niet erg vindt om veel in de buitenlucht te werken. Een groene MBO-opleiding is relevant. Soms wordt ook naar ervaring gevraagd.

Nieuws

Autosampler genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021

11 november 2021

De autosampler is een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat dat speciaal ontwikkeld is voor de monitoring van oppervlaktewater op de aanwezigheid van muskus- en beverratten. Deze techniek is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021.

Om muskus- en beverratten sneller en gevoeliger te kunnen lokaliseren, is een methode ontwikkeld gebaseerd op environmental DNA (eDNA). Deze methode gaat uit van het vlakdekkend bemonsteren van het watersysteem in trajecten van 5 km.

Gebruiksvriendelijk

Om het bemonsteren kosteneffectief te maken is de autosampler ontwikkeld. De autosampler bemonstert 0,5 liter water over een 5 km-traject, maar kan daarnaast ook ingesteld worden op andere afstanden en bemonsteringsintervallen. Het apparaat is robuust en gebruiksvriendelijk, en geschikt voor varen, lopen en bemonsteren met een varende of vliegende drone.

Voordelen

De toepassing van eDNA in de muskusbestrijding heeft een aantal voordelen:

  • - Er worden alleen vallen geplaatst na een positief muskusrat-eDNA-signaal;
  • - Omdat er veel minder vallen staan, is het risico op bijvangsten aanmerkelijk minder;
  • - Een negatief muskusrat-eDNA-signaal is een bevestiging dat een gebied (nog steeds) vrij is van muskusratten.

Ook voor bevers

De autosampler is ontwikkeld voor het opsporen van muskus- en beverratten en wordt inmiddels ook al ingezet om bevers te monitoren. In de toekomst kan de autosampler ook gebruikt worden voor andere in het water levende soorten.

Op de website van de Waterinnovatieprijs kan gestemd worden voor de publieksprijs van de Waterinnovatieprijs.

Zo werkt hi-tech muskusrattenvangen met DNA-techniek

7 september 2021

In de winter van 2019 besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan het vangen van muskusratten met DNA-techniek.

Nu de muskusrat schaarser wordt, zijn de rattenvangers steeds meer tijd kwijt aan het opsporen van de beestjes. Dat opsporen wordt nu veel makkelijker met een fonkelnieuwe techniek: E-DNA, ofwel environmental DNA.

Maar hoe werkt het? Dat zie je in deze video van EenVandaag.

Daling vangsten muskusratten, forse stijging vangsten beverratten

26 januari 2021

De daling in het terugdringen van de muskusratten zet ook in 2020 door. De muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de waterschappen minder muskusratten. In 2020 zijn er 47.772 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 5% ten opzichte van 2019. Het aantal beverratvangsten is met 12% toegenomen: in 2020 werden er 1.344 beverratten gevangen.

Nederland heeft geen eigen populatie beverratten. Ruim 95% van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een toenemende instroom van beverratten naar Nederland. Door de beverratten direct langs de grens te vangen, wordt voorkomen dat deze zich over heel Nederland verspreiden.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. Ook hebben de dieren bij ons geen natuurlijke vijanden, ze zijn hier door menselijk handelen beland. De dieren worden bestreden omdat ze schade bren-gen aan waterkeringen en oevers. Muskus- en beverratten zijn schadelijk omdat ze holen en gangen in dijken graven. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

Bedreiging biodiversiteit

De muskus- en beverrat staan beide op de Europese lijst van Invasieve soorten vanwege de bedreiging die ze vormen voor de biodiversiteit. Ook eten ze planten als riet en lisdodde weg, en kunnen ze inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders

De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Zij assisteren naast hun bestrijdingswerkzaamheden bij het herstellen van graverij van bevers in dijken. Ook leveren ze een bijdrage aan de inventarisatie van de verspreiding van otters en bevers in Nederland.

Weer minder muskusratten gevangen in Nederland

29 januari 2020

Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Afgelopen jaar werden er in ons land 3.192 minder gevangen dan in 2018. Dat is een daling van 6%. Volgens de Unie van Waterschappen is dat een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen.

Dalende lijn

De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn. Waar twee jaar geleden nog 53.511 muskusratten werden gevangen, zijn dat er in 2019 nog maar 50.319. Het aantal gevangen muskusratten laat al jaren een dalende lijn zien. Dit is een gevolg van grote inspanningen en een actieve vangststrategie van de waterschappen.

Gevaarlijk voor dijken en oevers

Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo. Van oudsher horen ze niet in Nederland thuis. Het dier heeft bij ons geen natuurlijke vijanden en is door menselijk handelen hier beland. Muskusratten, maar ook beverratten, zijn schadelijk voor onze dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken. De waterschappen hebben bijna 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders in dienst. Als zij er niet waren, zou de populatie snel toenemen.

Slimme vallen en DNA

Dit jaar gaan de waterschappen nieuwe (vang-)technieken uittesten. Zo worden met slimme vallen, die uitgerust zijn met beeldherkenning, alleen muskus- en beverratten gevangen. Dit voorkomt bijvangst van andere dieren. Met environmental DNA-technieken (eDNA) kunnen DNA-sporen van de dieren worden gevonden in watermonsters. Daarmee wordt bepaald of er muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.

Beverratten komen uit Duitsland

Het aantal beverratten nam in 2019 af met 14%; er werden er 1.197 gevangen. Bij beverratten is het de waterschappen in Nederland al gelukt om ze terug te dringen tot de landsgrenzen. Ruim 95% van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland, waar de beverrat nu vooral vandaan komt. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, waardoor er ook steeds meer naar ons toe komen. Door de knaagdieren direct langs de grens te vangen voorkomen onze waterschappen dat ze zich over heel Nederland verspreiden.

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten

17 juni 2019

Muskusratten worden voortaan tot aan de landsgrens teruggedrongen. Dat heeft de Unie van Waterschappen tijdens de ledenvergadering op 14 juni besloten.

Dat verkleint het risico op graafschade in dijken en oevers. Zo blijft Nederland beschermd tegen het water.

Beter voor biodiversiteit

"Uit uitvoerig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze bestrijding van muskusratten een positief effect heeft op de biodiversiteit," zegt Patrick Poelmann, voorzitter van de bestuurlijke Commissie Muskus- en Beverratten. Muskusratten behoren tot de top 5 van dieren met de grootste impact op ecosystemen. Ze eten planten zoals riet en lisdodde weg, en dat is slecht voor de biodiversiteit.

Nederland muskusratvrij

In de oude strategie werd de populatie muskusratten ‘laag’ gehouden, met een landelijke doelstelling van niet meer dan 15 muskusratvangsten per 100 kilometer watergang. Met de nieuwe aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt ongeveer 12 tot 15 jaar om dat te bereiken.

Onderzoek: Invloed van muskusratten op flora en fauna

19 februari 2019

Muskusratten zijn invasieve exoten en worden vooral bestreden vanwege de schade die ze aanrichten. Muskusratten hebben een negatieve invloed op de landschapsstructuur en biodiversiteit van moerasgebieden.

Muskusratten zijn invasieve exoten en worden vooral bestreden vanwege de schade die ze aanrichten. Muskusratten hebben een negatieve invloed op de landschapsstructuur en biodiversiteit van moerasgebieden.

De impact van muskusratten op natuur wordt als groot en negatief beoordeeld en valt in de zwaarste impactcategorie. Zeker in natuurgebieden, waar het uitblijven van verlanding een knelpunt is voor de biodiversiteit, is het erg relevant en informatief om te kijken wat er gebeurt als de muskusrattenbestrijding wordt volgehouden en geïntensiveerd.

In opdracht van de Unie van Waterschappen is onderzoek gedaan naar het effect van muskusratten op de biodiversiteit. De resultaten van dit onderzoek zijn in een rapport samengevat.

Lees het rapport

Hoe een nieuwe techniek een oud beroep verandert

14 februari 2019

Samen met de Universiteit van Amsterdam werken de waterschappen aan methodes om muskusratten met behulp van een nieuwe DNA-techniek op te sporen.

Het werk van muskusrattenbestrijders wordt steeds tijdrovender doordat het aantal muskusratten in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen. De nieuwe techniek van environmental DNA (e-DNA) moet het werk efficiënter maken.

Hoe werkt e-DNA?

De muskusrattenbestrijders verzamelen straks watermonsters op verschillende locaties en noteren die in een speciale app. Hiermee kan via het DNA uit de uitwerpselen aangetoond worden of er muskusratten aanwezig zijn op de locatie. Zitten er inderdaad muskusratten? Dan plaatsen de bestrijders daar vangmiddelen.

Mensenwerk

Nu is het speuren naar muskusratten nog mensenwerk. 400 Muskusrattenbestrijders lopen dagelijks vele kilometers langs het water op zoek naar sporen van muskusratten. Een muskusrat bouwt de ingang van zijn hol onder water, zodat roofdieren weinig kans hebben om de muskusrat te vangen. Het dier verraadt zich doordat hij sporen in het water achterlaat: afgevreten waterplanten en -wortels.

Noodzaak van bestrijding

Dankzij de inzet van de waterschappen voor de bestrijding van de muskusrat, is het aantal muskusratten in Nederland sterk afgenomen. 15 jaar geleden werden er jaarlijks nog ruim 400.000 exemplaren gevangen, het afgelopen jaar was dat aantal gedaald naar minder dan 55.000. Toch blijft bestrijding nodig, omdat de dieren zich razendsnel voortplanten. Muskusratten worden gevangen omdat ze graven in dijken en waterkeringen.

Bekijk ook het artikel en het filmpje van EenVandaag over muskusrattenvangen via e-DNA.

In 2018 opnieuw minder muskusratten gevangen

30 januari 2019

Muskus- en beverratten komen niet van nature voor in Nederland. De dieren worden bestreden omdat deze schade aan waterkeringen en oevers kunnen aanbrengen. Ook vormen muskus- en beverratten een bedreiging voor de biodiversiteit. De waterschappen hebben zo’n 400 gespecialiseerde muskusrattenbestrijders in dienst.

In 2018 werden er 53.511 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 14% ten opzichte van 2017. Hiermee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren doorgezet. Doordat de muskusrattenpopulatie afneemt, worden er minder muskusratten gevangen.

Beverratten

Het aantal beverrat-vangsten is met 2% toegenomen: in 2018 werden er 1.268 beverratten gevangen. Bijna 95% van de vangsten vindt plaats langs de grens met Duitsland. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar Nederland.

Met Duitse organisaties vindt overleg plaats over de bestrijding van de beverrat in Duitsland en het Duits-Nederlandse grensgebied. Door een gerichte aanpak wordt voorkomen dat de beverratten zich over heel Nederland verspreiden.

Europese regelgeving

De beverrat en de muskusrat staan op de Europese lijst van invasieve soorten vanwege de bedreiging die zij vormen voor de biodiversiteit. In België wordt de muskusrat vooral bestreden in Vlaanderen en in Duitsland wordt de muskusrat hoofdzakelijk bestreden in de deelstaat Niedersachsen.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2018 is als vervolg op de veldproef muskusratten een studie uitgevoerd naar een nieuwe bestrijdingsstrategie. In 2019 vindt hierover besluitvorming plaats. Daarnaast wordt samen met universiteiten en hogescholen gezocht naar innovaties die de bestrijding van muskus- en beverratten effectiever kunnen maken.

Voorbeelden zijn het speuren en monitoren met behulp van eDNA om gebieden met weinig muskus- en beverratten te kunnen controleren. Daarnaast wordt gewerkt aan 'slimme' vallen, die alleen sluiten als er een muskus- of beverrat in zit.

Onderzoek naar slimme vangkooien

21 november 2018

HAS Hogeschool gaat onderzoek doen naar slimme vangkooien voor beverratbestrijding. Zo moet voorkomen worden dat andere dieren dan beverratten vast komen te zitten in de kooien.

De hogeschool ontvangt hiervoor een subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Vierdejaars studenten Toegepaste Biologie gaan komend jaar in twee projecten op zoek naar geschikte technieken voor de kooien. Ook willen ze de technieken in de praktijk uittesten.

Stress voorkomen

Beverratten graven in oevers en waterkeringen en dat leidt tot veiligheidsrisico’s. Daarom worden ze actief bestreden. Met het vangen van de beverratten komen vaak ook andere dieren vast te zitten. Dit levert deze dieren onnodige stress op. Door het ontwikkelen van een slimme vangkooi, kan dit hopelijk in de toekomst voorkomen worden.

Welk dier is het?

De kooien krijgen een sensor die waarneemt welk dier er in de kooi is gelopen. Is het een beverrat? Dan blijft de kooi dicht en krijgt de beverratbestrijder een melding. Is het een ander dier, zoals een eend of een otter? Dan gaat de kooi automatisch weer open. Binnen het project werkt de hogeschool nauw samen met de Unie van Waterschappen, de Waterschappen Rivierenland en Limburg, iQontrol en Alflex Technologies.

Achtergrondrapport Veldproef muskusratten

24 juli 2018

Het laatste achtergrondrapport over de Veldproef muskusratten is verschenen. Hierin staan analyses van vangstgegevens en een proef over objectbescherming.

Proef over objectbescherming

Tijdens deze proef werd de bestrijding in 2 proefgebieden (Dinteloord en Lelystad) gestaakt voor een periode van 3 jaar. In het rapport wordt onder andere de populatieontwikkeling beschreven. Deze proef is niet in de tussenrapportage opgenomen omdat de resultaten van het veldwerk pas na maart 2017 beschikbaar kwamen.

Vangstgegevens 2016/2017

Dit is een analyse van de vangstgegevens die in 2016/2017 zijn verzameld in de proefuurhokken van de veldproef. Ook afrondende (statistische) analyses komen aan bod.

Onderzoek

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en kades om overstromingen te voorkomen. Onderdeel van die taak is het bestrijden van muskusratten die door het graven van gangen en holen schade aan de dijken kunnen veroorzaken. De onderzoeken die hiervoor de afgelopen jaren zijn uitgevoerd worden hieronder kort toegelicht. Van oudere onderzoeken zijn de rapporten beschikbaar op de pagina Documenten.

Veldproef Muskusratten

De Veldproef Muskusratten is een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de noodzaak en de effectiviteit van het muskusrattenbeheer. De veldproef onderzocht of de bestrijding van muskusratten gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan. De veldproef startte in 2013 en duurde 3 jaar. Vervolgens volgde een periode waarin de gegevens werden geanalyseerd.

In de Veldproef Muskusratten zijn 3 vormen van bestrijding uitgetest in verschillende gebieden in Nederland: jaarrondbestrijding, seizoensbestrijding en objectbescherming. Bij objectbescherming wordt uitsluitend bestreden rond objecten als dijken, gemalen en sluizen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat jaarrondbestrijding (bestrijding het hele jaar door) het meest effectief is om de populatie klein te houden.

Graafschade door muskusratten in oevers en kades

In Nederland worden muskusratten intensief bestreden. De bestrijding is een middel om de (water)veiligheid te waarborgen, door graverij in dijken, waterkeringen en andere infrastructuur te voorkomen. Tot in het vorige decennium was het echter een onbeantwoorde vraag of de hoeveelheid schade wel gerelateerd is aan de aanwezige aantallen muskusratten.

Tussen 2013 en 2016 zijn daarom de omvang en aantallen van schades die zijn toe te wijzen aan graverij door muskusratten systematisch gekwantificeerd in 117 representatieve 5 km hokken. Geconcludeerd is dat er voor zowel grote als kleine schades een relatie is met de vangsten ter plaatse in de afgelopen 6 jaar. Ook is vastgesteld dat verschillende soorten standaard bankbeschermingsconstructies niet effectief waren tegen graverij door muskusratten.

Lees het artikel dat hierover is verschenen in het (Engelstalige) tijdschrift Lutra.

Langetermijnvisie

In de veldproef is een goed populatiemodel gemaakt waardoor nauwkeurigere voorspellingen gedaan kunnen worden over hoe de muskusratpopulatie zich ontwikkelt. De uitkomsten van de veldproef zijn meegenomen in de langetermijnvisie voor het muskusrattenbeheer in de studie ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland – de mogelijkheden onderzocht’. Deze studie vormde de basis voor de bestrijdingsstrategie ‘terugdringen tot de landsgrens’ waarmee de waterschappen op 14 juni 2019 unaniem ingestemd hebben.

Begeleiding

Het onderzoek werd begeleid door een consortium onder leiding van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Overige deelnemers in het consortium waren de Wageningen University & Research, de Universiteit van Amsterdam en de Zoogdiervereniging.

Onderzoeksrapporten

Hieronder zijn de documenten te downloaden over de Veldproef Muskusratten en de Langetermijnvisie.

Documenten

Jaarverslagen

Het werk van de bestrijders wordt in een landelijke vangstregistratie vastgelegd. Muskusrattenvangers kunnen gegevens direct in het veld invoeren. De ontwikkelingen kunt u nalezen in de jaarverslagen.

Onafhankelijk onderzoek

Hoe gevaarlijk is een gangenstelsel voor een dijk? Hoeveel economische schade veroorzaken muskus-en beverratten? Kan het werk effectiever worden ingericht? Vragen die zijn onderzocht en vastgelegd in diverse rapporten.

Overig

Overige informatie over muskusrattenbestrijding in Nederland.

Contact

Colofon

Dit is een website van de Unie van Waterschappen.

Productie en beheer

Tamar Sleven

Webredactie

Harmke Berghuis

Concept, vormgeving en achtergrondfoto

Tamar Sleven

Webdevelopment

Julius Keijzer, Vectrus Internet

Privacyverklaring

Unie van Waterschappen, gevestigd aan Koningskade 40, 2596AA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website muskusrattenbestrijding.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Bestrijdingsorganisaties in Nederland

Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Scheldestromen
Wetterskip Fryslân
Waterschap Limburg

Bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland

Drents Overijsselse Delta
Vechtstromen
Hunze en Aa’s
Noorderzijlvest

Muskusrattenbeheer Brabantse waterschappen

Aa en Maas
Brabantse Delta
De Dommel

Muskusrattenbeheer West- en midden-Nederland

Hollands Noorderkwartier
Rijnland
Delfland
Schieland en de Krimpenerwaard
Amstel, Gooi en Vecht
De Stichtse Rijnlanden

Muskusrattenbeheer Rivierenland

Rivierenland
Hollandse Delta
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe


Heeft u een vraag over muskus- en beverrattenbestrijding in uw omgeving, of wilt u telefonisch melding doen? Neem dan contact op met uw eigen waterschap.
Contactgegevens waterschappen